Αμίαντος

Η KRD Consulting παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:

Εντοπισμός και καταγραφή αμιαντούχων υλικών
Διενεργούνται μελέτες εντοπισμού και καταγραφής αμιαντούχων υλικών σε κατοικίες, κτίρια ( δημόσια και ιδιωτικά ), εργοστάσια, νοσοκομεία και σε κάθε είδους εγκατάσταση. Η μελέτη περιλαμβάνει πλήρη οπτικό έλεγχο των χώρων, δειγματοληψία και εργαστηριακή ανάλυση των ύποπτων υλικών και ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό του αμίαντου. Καταγράφεται ο εντοπισθείς αμίαντος και προτείνοντα λύσεις για την διαχείριση του. Επίσης εκπονείται και οικονομικοτεχνική μελέτη για την ασφαλή απομάκρυνση του αμίαντου.

Επιβλέψεις έργων ασφαλούς απομάκρυνσης του αμίαντου
Διενεργούνται επιβλέψεις έργων ασφαλούς απομάκρυνσης του αμίαντου για λογαριασμό του κύριου του έργου. Ελέγχεται σε όλη την φάση του έργου η εταιρία αποξήλωσης και διασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.Διενέργεια μετρήσεων του αέρος
Διενεργούνται μετρήσεις του αέρος τόσο κατά την διάρκεια των εργασιών όσο και με την περαίωση του έργου και εκδίδονται πιστοποιητικά καθαρότητας. Η εταιρία έχει πλήρη εργαστήριο ανάλυσης δειγμάτων αέρος με την μέθοδο Phase Contrast Microscopy σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ (Αριθμός Διαπίστευσης Νο. 690) ενώ έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000 και ISO 14001:2004.