Σύνδρομο Άρρωστου Κτιρίου

Η KRD Consulting είναι πρωτοπόρος εταιρία στον έλεγχο της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων. Έχοντας στην διάθεση της όλα τα κατάλληλα όργανα διενεργεί μετρήσεις όλων των ρυπογόνων παραγόντων στο εσωτερικό των κτιρίων οι οποίοι συμβάλλουν στην δημιουργία του Σύνδρομο του Άρρωστου Κτιρίου. Διενεργείται πλήρης μελέτη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο και εντοπίζονται οι πηγές των ρυπογόνων παραγόντων. Προτείνονται λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα σε τρία στάδια:

ΣΤΑΔΙΟ 1: Έλεγχος
Διενεργείται οπτικός έλεγχος σε όλους τους χώρους του κτιρίου και διερευνώνται οι πιθανές αιτίες του προβλήματος με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου και προσωπικών συνεντεύξεων.


ΣΤΑΔΙΟ 2: Μετρήσεις

Διενεργούνται αναλυτικές μετρήσεις με επιστημονικά όργανα για τον προσδιορισμό των τιμών των ρυπογόνων παραγόντων. Καταγράφονται όλες οι μετρήσεις στους παρακάτω παράγοντες:

1.ΦΥΣΙΚΟΙ
 • Θερμοκρασία
 • Σχετική Υγρασία
 • Αερισμός
 • Θόρυβος
 • Σκόνη

2.ΧΗΜΙΚΟΙ
 • Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO)
 • Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2)
 • Όζον (O3)
 • Πτητικές Οργανικές Ενώσεις
 • Μικροσωματίδια

3.ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
 • Μικροοργανισμοί ( μύκητες, μούχλα )

4. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • Ραδόνιο

5. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΣΤΑΔΙΟ 3: Σύνταξη μελέτης και πρόταση λύσεων
Αναλύονται τα δεδομένα των μετρήσεων και συντάσσεται πλήρης μελέτη της ποιότητας εσωτερικού αέρα. Προτείνονται λύσεις βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και εξάλειψης του Συνδρόμου του Άρρωστου Κτιρίου. Διενεργούνται νέες μετρήσεις επιβεβαίωσης της αποτελεσματικότητας των μέτρων.